پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
اساسنامه انجمن بانکداران خبره ايران
 
  نام و هدف  
 • ماده 1- "انجمن بانکداران خبره ايران" به منظور اعتلا، گسترش و تامين استقلال حرفه‏ بانکداری، فراهم کردن شرايط و فرصت‏‏ هاي مناسب جهت رشد شاغلان در حرفه، گردآوري و تجهيز امکانات اعتلاي سطح آگاهي و تخصص حرفه ‏‏اي و مشارکت هر چه بيشتر افراد با صلاحيت در زمينه‏ خدمات حرفه‏‏ اي مورد نياز جامعه تشکيل شده است.
  • تبصره- حرفه حسابداري که در اين اساسنامه اختصاراً "حرفه" ناميده مي‏‏ شود شامل کليه‏ شاخههاي بانکداری و فعاليتهاي مرتبط است.
 • ماده 2- انجمن بانکداران خبره‏ ايران که در اين اساسنامه "انجمن" ناميده مي‏‏ شود انجمن غيرانتفاعي و غيرسياسي است.
 • ماده 3- اهداف انجمن عبارتند از:
  • فراهم آوردن وسایل مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه بانکداری و علوم بانکی
  • استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه بانکداری در دنیا با توجه به اهداف اسلامی و میهنی و با رعایت قانون جمهوری اسلامی ایران به منظور بالا بردن سطح معلومات بانکی
  • همفکری در وضع اصول ، قواعد و ضوابط بانکی و بانکداری با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران
  • تدویین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضا
  • تقوییت روح پژوهش و نوآوری و ابتکار در زمینه های علمی و عملی حرفه ای بانکداری
  • بررسی و حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و ارائه مشاوره های لازم به دولت، مراجع قانونگذار و سایر سازمان ها در صورت ارجاع
  • ایجاد و برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و حرفه ای بین اعضا
  • ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش افراد در حرفه بانکداری
  • سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه بانکداری در اقتصاد کشور
  • ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه ای بانکداری
  • همفکری در انتخاب خبرگان جهت اداره بانکداری کشور.
  مدت  
 • ماده 4- مدت انجمن نامحدود است.
  مراکز و شعب  
 • ماده 5- مرکز انجمن در تهران است. تاسيس دفترها و شعبه ‏‏هاي فرعي در شهرهاي ديگر با تصويب ‏‏شوراي‏ عالي و پس از کسب مجوز از وزارت کشور (استانداريهاي ذيربط) بلامانع است.

  شرايط عضويت عادي، خبره و افتخاري  
 • ماده 6- شرايط عضويت عادي افراد در انجمن به شرح زير است:
  • الف. اعلام التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
  • ب. دارا بودن حداقل درجه‏ کارشناسي يا معادل آن در رشته‏ بانکداری يا رشته ‏‏هاي مرتبط. تعيين درجه‏  معادل کارشناسي و رشته ‏‏هاي مرتبط، حسب مورد، طبق آيين‏‏ نام ه‏‏اي صورت مي‏‏ گيرد که توسط ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری تصويب مي‏‏ شود.
  • پ. حداقل پنج سال سابقه کار حرفه‏‏ اي که بعد از اخذ درجه‏ کارشناسي ضوابط مربوط به سابقه کار از نظر تنوع و کفايت تجربه طبق آيين‏‏ نامه‏ پذیرش اعضاء مصوب ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری تعيين مي‏‏ شود.
  • ت. دارا بودن حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ‏‏اي به تشخيص کارگروه پذيرش و آزمون اعضا و تاييد ‏‏شوراي‏ سیایت گذاری
   • تبصره 1- در مورد دارندگان مدارک کارشناسي ارشد به بالا، به تشخيص کارگروه پذيرش و آزمون اعضا، يک سال تجربه از سوابق تجربي مورد لزوم (به شرح بند پ بالا) کاسته خواهد شد.
 • ماده 7- انجمن مي‏‏ تواند شخصيت‏‏ هاي علمي و حرفهاي را که به نحوي از انحا در اعتلا و گسترش حرفه موثر بوده ‏‏اند براساس آيين‏‏ نامه‏  مصوب ‏‏شوراي‏ عالي به عنوان "عضو افتخاري" بپذيرد.
 • ماده 8- اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دوسال عضويت و احراز شرايط براساس آیین نامه پذیرش اعضاء، کسب تجربه‏ کاري، و گذراندن دوره ‏‏هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان "عضو خبره" شناخته شوند.
 • ماده 9- نظارت بر فعاليت حرفه ‏‏اي اعضاي خبره به عهده انجمن است؛ و در صورت دريافت شکايات از کار حرفه‏‏ اي اعضاي خبره، انجمن طبق آيين‏‏نامه‏ انضباطي مصوب ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری به شکايات رسيدگي خواهد کرد. اعضاي خبره بايد برنامه‏ آموزش حرفه‏‏ اي مستمر را طبق آييننامه‏‏ مصوب ‏‏شوراي‏ عالي انجام دهند. 
  وروديه و حق عضويت  
 • ماده 10- هر متقاضي در صورت پذيرفته شدن به عنوان عضو انجمن بايد حداکثر پس از يک ماه از تاريخ ابلاغ دبيرخانه، وروديه و حق‏‏ عضويت نخستين سال عضويت را بپردازد. اعضا موظفند حق‏‏ عضويت سالانه‏ انجمن را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز سال مالي انجمن بپردازند. ‏‏شوراي‏ عالي اختيار دارد بر اساس ضوابطي که تصويب ميکند، شرايط اخذ تفاوت، تعليق، خاتمه‏  عضويت، و پذيرش مجدد اعضايي که حقعضويت سالانه‏  انجمن را در موعد مقرر پرداخت نکردهاند تعيين کند.
  • تبصره 1- مبالغ وروديه و حق عضويت به پيشنهاد ‏‏هیئت عامل و با تصويب شورای سیاست گذاری تعيين خواهد شد.
  • تبصره 2- متقاضيان عضويت پس از احراز شرايط عضويت و پرداخت وروديه به عضويت انجمن در خواهند آمد.
 
  ارکان انجمن  
 • ماده 11- انجمن داراي ارکان زير است:
  • (الف) مجامع عمومي
  • (ب) ‏‏شوراي ‏سیاست گذاری
  • (ج) هیئت عامل
  • (پ) بازرسان
   • تبصره- انجمن داراي دبيرخانه ‏‏اي است که زير نظر دبیر کل انجام وظيفه مي‏‏ کند. اداره‏ سازمان اجرايي و اداري و مسئوليت اداره‏ دبيرخانه با "دبيرکل" انجمن است؛ که از بين اعضاي انجمن و خارج از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي، به پيشنهاد رئيس ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری و تصويب ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری منصوب مي‏‏ شود.
 
  مجامع عمومي  
 • ماده 12- مجامع عمومي عبارتند از: عادي يا عادي به طور فوق‏‏ العاده، و فوق‏‏ العاده. مجمع عمومي عادي حداقل هر سال يک بار و در صورت لزوم به طور فوقالعاده نيز تشکيل خواهد شد.
 • ماده 13- مجامع عمومي انجمن به دعوت رئيس ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری و در غياب او نايب رئيس ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری تشکيل خواهد شد. هم‏چنين تقاضاي تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‏‏ العاده ممکن است توسط حداقل 51 درصد فر از اعضاي انجمن به عمل آيد. در اين صورت درخواست توسط متقاضيان تشکيل جلسه با قيد دستور جلسه مورد نظر کتباً به دبيرخانه‏ انجمن تسليم و رسيد دريافت مي‏‏ شود. سپس رئيس ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری موظف است موضوع مورد درخواست را در نخستين جلسه‏ ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری براي انطباق با اساسنامه و اخذ مصوبه‏ ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری طرح و در صورت تطبيق، مجمع عمومي مورد تقاضا را وفق ماده‏ 14 دعوت کند. هر گاه ‏‏شوراي‏ عالي بر خلاف مقررات اين ماده و بدون اعلام دليل از دعوت مجمع خودداري کند درخواستکنندگان مي‏‏ توانند دعوت مجمع را از بازرس خواستار شوند؛ و بازرس مکلف خواهد بود که با رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت کند. وگرنه متقاضيان مي‏ توانند راساً با رعايت مقررات ماده‏ 15 به دعوت مجمع عمومي مبادرت ورزند.
  • تبصره‏- مجامع عمومي بايد با تاييد و هماهنگي قبلي با وزارت کشور برگزار شوند.
 • ماده 14- دعوت به هر مجمع عمومي بايد از طريق انتشار آگهي در روزنامه‏ کثيرالانتشار يا دعوتنامه‏ کتبي يا ساير طرق اطلاع‏‏ رساني از جمله تارنماي(وب‏سايت) انجمن صورت گيرد. فاصله‏ آگهي و تشکيل مجمع عمومي نبايد کمتر از پانزده (15) روز و بيشتر از سي (30) روز باشد. در دعوتنامه بايد دستورجلسه، محل، روز و ساعت تشکيل مجمع قيد شود.
 • ماده 15- حدنصاب تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي عادي در نوبت اول حضور بيش از 50 درصد اعضاي واجد شرايط می باشد. در صورت حاصل نشدن اکثريت پيش‏‏ گفته، نوبت دوم مجمع يک ساعت پس از زمان تعيينشده براي جلسه‏ نوبت اول تشکيل و با حضور هر تعداد از اعضا رسميت خواهد يافت. تصميمات در مجمع عمومي عادي اعم از سالانه يا به طور فوق ‏العاده همواره با موافقت حداقل 51 درصد از آراي حاضران اتخاذ مي‏‏ شود.
 • ماده 16- حد نصاب تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي فوق‏‏ العاده نيز همانند مجمع عمومي عادي است. تصميمات در مجمع عمومي فوق ‏‏العاده همواره با موافقت حداقل دو سوم آراي حاضران اتخاذ مي ‏‏شود.
 • ماده 17- اعضايي واجد شرايط رايدادن محسوب مي‏‏ شوند که بدهي بابت حق عضويت نداشته باشند.
 • ماده 18- اعمال راي اعضا در مجامع عمومي صرفاً حضوري است و اعضا نمي ‏‏توانند راي خود را از طريق وکالت به ديگران واگذار کنند.
 • ماده 19- براي اداره‏ جلسات مجامع عمومي پس از احراز رسميت جلسه و اعلام آن توسط رئيس ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری و در غياب او نايب رئيس ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری ، از بين اعضاي حاضر در جلسه هيأت رئيسه‏ مجمع مرکب از يک نفر رئيس، دو نفر ناظر، و يک منشي انتخاب ميشود. در جلسات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده فقط موضوع‏‏ هايي مطرح مي‏ شوند که در دستور جلسه قيد شده باشند.
  • تبصره- اعضاي هيئت رئيسه‏ مجمع عمومي عادي از بين اعضايي انتخاب مي ‏‏شوند که نامزد عضويت در ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری نيستند.
 • ماده 20- جلسات مجمع عمومي ممکن است بنا به درخواست اکثريت اعضاي حاضر در مجمع، به عنوان تنفس، تعطيل شود؛ و به روز و وقت ديگري که در همان جلسه اعلام خواهد شد و ديرتر از دو هفته بعد نخواهد بود موکول شود. در جلسات بعدي موضوعي به جز آن چه از مفاد دستور جلسه اول باقي مانده است مطرح نخواهد شد. رعايت تشريفات مربوط به دعوت مجمع عمومي، اعم از عادي يا فوق العاده در مورد جلسات بعدي که ادامه‏ جلسه‏  اول باشد الزامي نيست؛ و حد نصاب تشکيل جلسه‏ اول ملاک رسميت جلسات بعد خواهد بود.
 • ماده 21- مجمع عمومي عادي سالانه ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي انجمن و مجمع عمومي عادي به طور فوق ‏‏العاده و نيز مجمع عمومي فوق ‏‏العاده هر گاه که ضرورت پيدا کند تشکيل خواهد شد.
  • تبصره- تصميم‏‏ هايي که در مجامع عمومي انجمن گرفته مي‏‏ شود براي همه‏ اعضاي انجمن اعم از حاضر و غايب معتبر و لازم ‏‏الاجرا است.
 
  وظايف مجامع عمومي  
 • ماده 22- وظايف مجامع عمومي انجمن به قرار زير است:
  • الف- وظايف مجامع عمومي عادي اعم از سالانه يا به‏ طور فوق ‏‏العاده علاوه بر موارد ديگر مذکور در اين اساسنامه به شرح زير است:
   • 1- بررسي و تصويب عملکرد ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری و تصويب صورت‏‏ هاي مالي ارائهشده توسط ‏‏شوراي‏ عالي پس از استماع گزارش بازرس،
   • 2- انتخاب اعضاي اصلي و علي‏‏ البدل ‏‏شوراي‏ عالي و تعيين حق ‏‏الزحمه‏ آنان،
   • 3- انتخاب بازرسان اصلي و علي ‏‏البدل و تعيين حقالزحمه‏ آنان،
   • 4- عزل هر يک از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي،
   • 5- بررسي و تصويب برنامه و خط‏‏ مشي کلي پيشنهادي ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری،
   • 6- تعيين وروديه و حق عضويت سالانه‏ اعضا،
   • 7- تعيين روزنامه‏ کثيرالانتشار، و
   • 8- تصويب آيين‏‏ نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه ‏‏اي و آييننامه‏ انتخابات اعضاي شوراي‏ عالي به پيشنهاد ‏‏شوراي‏ عالي.
 •  
  • ب) وظايف مجمع عمومي فوق‏‏ العاده به شرح زير است:
   • 1- هرگونه تغيير در اساسنامه به پيشنهاد ‏‏شوراي‏ عالي، و
   • 2- تصميم‏‏ گيري نسبت به هر موضوع ديگري که در دستور جلسه قرار گرفته است و طبق مقررات اساسنامه از وظايف مجمع عمومي عادي و در صلاحيت ‏‏شوراي‏ عالي نيست.
 
  شوراي‏ عالي  
 • ماده 23- ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری انجمن مرکب از نه (9) نفر است که با رأي مخفي از بين اعضايي انتخاب مي‏‏ شوند که حداقل سه سال سابقه ي عضويت در انجمن دارند. نحوه‏ ي انتخاب اعضاي شوراي‏ عالي طبق آيين‏نامه‏ ي مصوب مجمع عمومي عادي است.
  • تبصره 2- اکثريت اعضاي اصلي ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری بايد عضو خبره باشند. مادامي که اين اکثريت احراز نشده باشد؛ به ترتيب آراء، از عضو علي ‏‏البدل خبره براي جايگزيني آخرين عضو اصلي که خبره نيست دعوت به عمل ميآيد.
 • ماده 24- علاوه بر اعضاي اصلي ‏‏شوراي‏ عالي هر سال 3 نفر به عنوان عضو علي ‏‏البدل ‏‏شوراي‏ عالي به ترتيب پيشگفته انتخاب خواهند شد. در صورت فوت، استعفا، غيبت مداوم به تشخيص ‏‏شوراي‏ عالي، معذوريت، ممنوعيت قانوني، يا عزل هر يک از اعضاي اصلي، اعضاي علي‏‏ البدل به ترتيب اولويت از لحاظ شمار آرا و با رعايت مفاد تبصره ‏هاي 1 و 2 ماده‏ 24 و به دعوت ‏‏شوراي ‏عالي براي باقي‏مانده‏ مدت ماموريت جانشين اعضاي نامبرده در ‏‏شوراي‏ عالي مي‏‏ شوند.
 • ماده 25- هر يک از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي که در هر سال بدون عذر موجه سه جلسه پشت سر هم يا شش جلسه پراکنده غيبت داشته باشد، خود به خود مستعفي تلقي مي‏‏ شود.
 • ماده 26- مدت مأموريت اعضاي ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری سه سال است.
 • ماده 27- اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي پس از خاتمه‏ مدت سه سال موضوع ماده‏ 27 تا هنگامي که اعضاي جديد ‏‏شوراي‏ عالي انتخاب نشده باشند به کار خود ادامه خواهند داد.
 • ماده 28- اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي در نخستين جلسه پس از برگزاري هر مجمع عمومي عادي سالانه، از بين خود يک "رئيس"، يک "نايب رئيس"، و يک "خزانهدار" به مدت يک سال انتخاب مي‏‏ کنند. نايب رئيس ‏‏شوراي ‏عالي، در غياب رئيس، مسئوليت رياست جلسه را برعهده دارد. هم‏چنين، ‏‏شوراي عالي يک نفر را از بين اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا خارج از آن به عنوان "دبير" جلسات برمي‏‏ گزيند. تغيير هر يک از سمت‏‏ هاي يادشده مشروط به انتخاب جايگزين، در هر زمان براي باقيمانده دوره‏ تصدي ‏‏شوراي‏ عالي است.
 • ماده 29- رئيس ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری به عنوان نماينده‏ ‏‏شوراي‏ عالي در موضوع‏‏ هاي حرفه ‏‏اي شامل شرکت در همايش ‏‏ها و نشست‏‏ هاي حرفه ‏‏اي، جلسه‏‏ هاي مراجع قانوني، و تشکل هاي ديگر، براي بحث درباره‏ موضوعاتي که به حرفه‏ حسابداري مربوط مي‏‏ شود و نيز ارائه‏ نظرات انجمن تعيين مي‏‏ شود.
 • ماده 30- جلسه‏‏ هاي ‏‏شوراي‏ عالي، به دعوت رئيس يا تصويب ‏‏شوراي‏ عالي، هر دو هفته يک بار و در صورت نياز در هر زمان که لازم تشخيص داده شود، تشکيل مي‏‏ شود. جلسه ‏‏ها با حضور اکثريت اعضاي ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری رسميت مي‏‏ يابد؛ و تصميم‏‏ ها با حداقل پنج راي موافق معتبر است. دعوت از اشخاصي غير از اعضاي ‏‏شوراي‏جهت مشورت بدون داشتن حق رای عالي براي شرکت در جلسه‏ ‏‏شوراي‏ عالي با موافقت قبلي ‏‏شوراي‏ عالي ممکن است.
 • ماده 31- صورت‏جلسه‏ ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری در همان جلسه تنظيم و خوانده مي‏‏ شود و توسط اعضاي حاضر در جلسه امضا مي‏‏ شود. مصوبه‏‏ هاي ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری به منزله‏ ابلاغيه به دبيرکل است.
 • ماده 32- دبيرکل در همه جلسه‏‏ هاي ‏‏شوراي‏ عالي شرکت مي‏‏ کند؛ مگر در مواردي که ‏‏شوراي ‏عالي حضور وي را ضروري نداند.
 
  وظايف و اختيارات شوراي سیاست گذاری
 • ماده 33- ‏‏شوراي‏ عالي براي اداره‏ امور انجمن به جز مواردي که در صلاحيت مجامع عمومي است، داراي کليه اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي است؛ و به ويژه عهده ‏‏دار وظايف زير است:
  • الف. فراهم آوردن زمينه‏ تحکيم و پيشرفت موازين علمي و عملي و فني و حرفه‏‏ اي اعضاي انجمن،
   • تبصره- ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری در اجراي اين وظيفه مجاز است رأسا نسبت به انجام مسائل و موارد مطرحشده تصميم‏‏ گيري کند، و بر اجراي تصميمات گرفتهشده نظارت نمايد؛ يا انجام مراتب را در وظيفه‏ گروهي از اعضاي انجمن قرار دهد.
  • ب. انتخاب دبيرکل و تفويض بخشي از اختيارات خود به وي،
  • پ. تشکيل کارگروه‏‏ هاي لازم براي کمک به پيشبرد اهداف انجمن، تعيين شمار اعضاي کارگروهها، و انتخاب اعضاي کارگروه‏‏ ها،
  • ت. تصويب آيين ‏‏نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه‏‏ ها،
   • تبصره- نظارت بر انجام وظايف کارگروه‏‏ ها با ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری است. براي اين منظور در هر کارگروه يک نفر از اعضاي ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری با عنوان عضو رابط ‏‏شوراي‏ عالي با کارگروه حضور مي‏‏ يابد.
  • ث. تصويب بودجه‏ انجمن،
  • ج. نظارت بر مخارج جاري انجمن و تهيه‏ گزارش سالانه و صورت‏‏ هاي مالي شامل ترازنامه و حساب درآمد و هزينه‏ سالانه و تقديم آنها به مجمع عمومي عادي سالانه،
  • چ. تاييد نهايي پذيرش اعضاي جديد طبق مقررات اين اساسنامه،
  • ح. برقراري ارتباط با انجمن‏‏ ها و کانون‏‏ ها و مجامع مشابه بين‏‏ المللي پس از تأييد مراجع صلاحيتدار و طبق مقررات کشور،
  • خ. تعيين ضوابط عزل و نصب کارکنان اداري و دفتري انجمن و تعيين ضوابط پرداخت حقوق آنان،
  • د. تعيين صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا اشخاص ديگر و حق توکيل و عزل وکيل ولو کراراً،
  • ذ. خريد و فروش و اجاره و استيجاره و ساير معاملات در مورد اموال منقول و غيرمنقول و عقد و امضاي هرگونه قرارداد براي رهن دادن و رهن گرفتن و اخذ اعتبار و استقراض براي نيازمنديهاي انجمن،
  • ر. رسيدگي و تصميم‏‏ گيري و اعمال تنبيهات انضباطي در مورد اعضا طبق مقررات آيين‏‏نامه‏ انضباطي موضوع ماده‏ 41 اين اساسنامه،
  • ز. رسيدگي و تصميم‏‏ گيري در مورد گزارش ‏‏ها و پيشنهادهاي رسيده از کارگروه‏‏ ها و اعمال مقررات در حدود آيين‏‏نامه ‏‏هاي مربوط،
  • ژ. تعليق يا اخراج هر يک از اعضاي انجمن به استناد مقررات اساسنامه و آيين‏‏نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه‏‏ اي؛ و رفع تعليق اعضاي تعليقشده و پذيرش مجدد اعضاي اخراجشده،
   • تبصره- ‏‏شوراي ‏ سیاست گذاری حق اخراج عضوي را که به هر عنوان و سمت از جانب مجمع عمومي وظيفه يا مأموريتي به وي محول شده است، طي مدت مأموريت، ندارد. تصميم‏‏ گيري در اين‏گونه موارد با مجمع عمومي عادي است.
  • س. پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه‏ انجمن به مجمع عمومي فوق‏‏ العاده،
  • ش. اجراي تصميمات مجامع عمومي، و
  • ص. اعلام آمادگي به بازرس، حداقل يک ماه پيش از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي و بررسي حساب‏ هاي انجمن به منظور تهيه و تسليم گزارش بازرس يا بازرسان به مجمع مزبور.
 
  بازرسان  
 • ماده 34- در هر جلسه‏ مجمع عمومي عادي سالانه دو نفر از بانکداران خبره رسمي شاغل عضو انجمن، به غير از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا شرکاي آنان، براي مدت يک سال به سمت بازرسان اصلي و علي ‏‏البدل انجمن انتخاب خواهند شد. در صورت فوت يا استعفا يا معذوريت يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس اصلي از بازرس علي ‏‏البدل براي انجام کار بازرسي انجمن دعوت خواهد شد. بازرسان منتخب بايد قبول سمت را کتباً به ‏‏شوراي ‏عالي اطلاع دهند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
 • ماده 36- بازرس موظف است صورت‏‏ هاي مالي انجمن را مورد رسيدگي قرار دهد و گزارش رسيدگي‏‏ هاي خود را حداقل پانزده (15) روز پيش از تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي در اختيار ‏‏شوراي‏ عالي بگذارد؛ تا به پيوست صورت‏‏ هاي مالي انجمن و گزارش سالانه‏ ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری به مجمع عمومي عادي تسليم و در دسترس اعضاي انجمن قرار گيرد.
 
  ساير مقررات  
 • ماده 36- سال مالي انجمن از اول مهرماه هر سال شمسي آغاز مي‏‏ شود و در پايان شهريورماه سال بعد پايان مي ‏‏يابد.
 • ماده 37- انجمن و اعضاي وابسته به آن، به نام انجمن، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب و گروه‏‏هاي سياسي را ندارند.مگر پس از استعفاء از عضویت انجمن
 • ماده 38- طرح ‏‏ها، برنامه‏‏ ها و ديگر اقداماتي که با سازمان‏‏ هاي دولتي ارتباط دارد پس از کسب موافقت ‏‏شوراي‏ عالي به اجرا در خواهد آمد.
 • ماده 39- اعضاي انجمن و هم‏‏چنين اعضايي که به هر ترتيب از عضويت انجمن خارج مي ‏‏شوند يا فوت مي ‏‏کنند نه شخصاً و نه از طرف قائم ‏‏مقام قانوني آنان هيچ‏گونه حقي نسبت به دارايي‏‏ هاي انجمن ندارند.
 • ماده 40- مقررات عمومي انجمن و ضوابط حرفه اي و حدود و نحوه‏ اعمال مجازات اعضا طبق آيين‏‏نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه اي پيشنهادي ‏‏شوراي‏ سیاست گذاری و مصوب مجمع عمومي تعيين و اجرا خواهد شد.
 • ماده 41- در صورتي که تصميم به انحلال انجمن گرفته شود يا انجمن به هر علتي منحل شود؛ مجمع عمومي فوق ‏‏العاده عده‏ لازم را براي تصفيه‏ امور انجمن انتخاب خواهد کرد تا طبق مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند. در صورت انحلال همه‏ دارايي انجمن اعم از نقد يا غيرنقد و منقول و غيرمنقول پس از تصفيه‏ بدهي و وصول مطالبات انجمن با نظارت نماينده‏ وزارت کشور به يکي از مؤسسات خيريه‏ داخل کشور واگذار خواهد شد.
 • ماده 42- هرگونه تغيير در اين اساسنامه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‏‏ العاده برسد.
 • ماده 43- اين اساسنامه شامل 43 ماده و 15تبصره در تاريخ 23 تير 1393 به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده رسيد و جايگزين اساسنامه‏ قبلي شد.

تماس با ما

تهران- سعادت آباد- بین چهارراه سرو و میدان کتاب پلاک 119 طبقه 4

02122117164

02122117165

info@irancba.com5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0